Building Performance Simulation

TitleBuilding Performance Simulation
Publication TypeReport
LBNL Report NumberLBNL-6418E
Year of Publication2013
AuthorsHong, Tianzhen, Hung-Wen Lin, Wen-Kuei Chang, Liping Wang, and William J. N. Turner
EditorsYan, Da, Dandan Zhu, Xin Zhou, Chuang Wang, Chen Peng, and Xiaoxin Ren
Date Published06/2013
AttachmentSize
PDF21.62 MB